Privacy Verklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

De entiteit die de verwerking van uw persoonsgegevens beheert, is Ansul NV. Verwijzingen in onderhavige verklaring naar “ons” of naar “wij”, zijn derhalve verwijzingen naar Ansul NV. Ansul NV is een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te Louizalaan 65/11, 1050 Elsene en is ingeschreven in de KBO onder nummer 0441.557.163.

U kunt contact met ons opnemen op het bovenstaande adres of op het volgende e-mailadres: privacy@ansul.be.

 

Contactpersoon inzake Gegevensbescherming 

Om eender welke vraag te stellen met betrekking tot deze verklaring of om uw rechten op uw persoonsgegevens uit te oefenen, gelieve onze contactpersoon GDPR te contacteren op bovengenoemd postadres of op het volgende e-mailadres: privacy@ansul.be .

 

Gegevensverwerking – Doel en wettelijke grondslag voor verwerking

Ansul NV verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te beschermen van:

 1. Haar klanten en hun werknemers;
 2. Haar leveranciers en hun werknemers;
 3. Haar potentiële klanten en hun werknemers;
 4. Haar kandidaten; en
 5. De bezoekers van haar internetwebsite: https://www.ansul.be/ (de “Website”).

Uw persoonsgegevens , worden verwerkt in volledige overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inclusief wetten.

De doelstellingen die worden nagestreefd bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

Categorie A    De doelstelling is om diensten te verlenen aan onze klanten en om te zorgen voor een goede klantenrelatie , bijvoorbeeld door het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek, door het opvolgen van klachten,… op basis van ons legitiem belang;
De doelstelling is om overleg te plegen en om vragen te beantwoorden, teneinde maatregelen te nemen voorafgaandelijk aan het afsluiten van een contract, of, indien dat niet van toepassing is, op basis van ons legitiem belang;

Categorie B    De doelstelling is om een boekhouding te voeren, op basis van ons legitiem belang;

Categorie C    De doelstelling is om leveringen en bestellingen te beheren, op basis van ons legitiem belang;

Categorie D    De doelstelling is om procesvoeringen/rechtszaken te beheren, op basis van ons legitiem belang;

Categorie E    De doelstelling is om kandidaten te contacteren in het kader van een selectie- en aanwervingsprocedure, zodat alvorens een arbeidscontract af te sluiten, de gepaste maatregelen genomen kunnen worden
De doelstelling is om de Website en de inhoud ervan, op de best mogelijke manier aan u voor te stellen, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming;
De doelstelling is om vergaderingen te beheren die zijn vastgelegd tussen u en onze commercieel afgevaardigden (annulering, wijziging, enz.) op basis van ons legitiem belang;

Categorie F    De doelstelling is om ons IT-systeem te beheren, inclusief elektronische communicatie en elektronische documenten, op basis van ons legitiem belang;
De doelstelling is om de veiligheid van uw persoonsgegevens, te garanderen, alsook ons IT systeem te beveiligen op basis van uw en ons belang inzake veiligheid; en / of

Categorie G   De doelstelling is om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten die ons aanbelangen en die van openbaar belang zijn.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. We zullen dan uw persoonsgegevens wissen en stoppen met de verwerking ervan.

 

De periode gedurende dewelke uw gegevens worden bewaard

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of in functie van de termijnen die door de wet kunnen worden opgelegd (bijvoorbeeld in het fiscaal recht).

 

De Website

U kunt er zeker van zijn dat wanneer u de Website bezoekt, geen persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die uw privacy schaadt. De enige gegevens waartoe we toegang hebben, zijn gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, namelijk door ons een e-mail te sturen of door het contactformulier in te vullen.

Gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor ons gebruik van cookies. https://www.ansul.be/cookie-policy

 

Overdracht van uw persoonsgegevens

 Uw persoongegevens kunnen worden overgedragen aan de volgende categorieën bestemmelingen:

 1. Onze verwerkers;
 2. Onze boekhouders;
 3. De Opleidingscentra in het geval dat u zich inschrijft voor één van onze trainingen;
 4. Onze medewerkers en consultants die bevoegd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van hun functies.

 

Uw rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om aan Ansul NV onder andere het volgende te vragen:

 1. Inzage in een aantal inlichtingen over uw gegevens en over de manier waarop wij die verwerken;
 2. Rectificatie van onnauwkeurige of onjuiste gegevens;
 3. Uitwissing of beperkte verwerking van onnauwkeurige of onjuiste gegevens of onrechtmatig verwerkte gegevens;
 4. Stopzetting van bepaalde verwerkingen, op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, inclusief profilering, en stopzetting, op elk moment, van iedere verwerking inzake directe marketing;
 5. Ontvangst van uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verzenden;
 6. Bezwaar, onder bepaalde omstandigheden, tegen de verwerking van persoonsgegevens, inclusief het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit dat voor u rechtsgevolgen heeft of dat u in aanzienlijke mate treft.

Indien u meer informatie wenst over de volledige reikwijdte van uw rechten of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan onze contactpersoon GDPR te contacteren per post of per e-mail op de hierboven vermelde adressen met een korte toelichting over uw situatie. Gelieve bij uw verzoek een kopie van een officieel identiteitsbewijs te voegen.

 

Gevolgen indien u uw persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken

Voor de klanten, leveranciers en kandidaten is het verstrekken van uw persoonsgegevens een wettelijke en / of contractuele vereiste en / of een vereiste die noodzakelijk is om de overeenkomst met Ansul NV aan te gaan. De niet-verstrekking van die gegevens kan leiden tot de niet-sluiting van het contract met Ansul NV of kan Ansul NV verhinderen om de vereiste diensten te leveren.

Voor potentiële klanten en gebruikers van de Website, is het verstrekken van uw persoonsgegevens puur vrijwillig. Het niet verstrekken van die gegevens heeft enkel als gevolg dat u geen informatie over de activiteiten van Ansul NV ontvangt.

 

Klacht

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt door Ansul NV, kunt u een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.dataprotectionauthority.be/)

 

Wijziging van onderhavige verklaring

Ansul NV behoudt zich het recht voor om onderhavige verklaring aan te passen om te voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving inzake persoonsgegevens.